کارت پستال شب بخیر
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت
چه زیباست، وقتی در آسمان، ستاره همیشه پیداست
شبت بخیر عزیز دلم
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال