کارت پستال صبح بخیر

صبحت نور باران
خورشید به عظمت چشمان تو نخواهد رسید
آن هنگام که طلوع میکنی و آسمان دلم روشن میشود از حضور تو
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال